Výnimočné deti – prednáška II


Lúč pre Dieťa mal veľa zaujímavých stretnutí. Jedným z nich bola ďalšia
odborná prednáška „Výnimočné deti a ich život s nami“ pani
psychiatričky Terézie Rosenbergerovej pre rodičov, učiteľov,
terapeutov, psychológov.


Konala sa 21.04.2023 v kultúrnom dome a priniesla veľa zaujímavých
a cenných rád pre všetkých poslucháčov. Jeden pre mňa dôležitý
poznatok je, že pediatri sú málo školený o autizme a poruchách
v duševnom vývoji. Štatistiku ukazujú, že v tejto dobe sa narodí až osem
z desiatich detí s poruchou autistického spektra.
Prednášky sa zúčastnili poslucháči prezenčne aj online prostredníctvom
aplikácie zoom.
Na jeseň pripravujeme ďalšiu odbornú prednášku.

Autor : Dagmar Szabó

Pozvánka na odbornú prednášku Výnimočné deti… a ich život s nami 2.

Mať doma výnimočné dieťa vyžaduje výnimočný prístup rodičov a celej rodiny ktrorá sa uskutočni 21.04.2023 o 10.30 v priestoroch kultúrneho domu obce Lehota.

Odbornú prednášku nám odprezentuje MUDr. Terézia Rosenbergerová . Je to druhá v poradí ktorú organizuje organizácia Lúč pre Dieťa.

Pozívame vás prezenčne v kultúrnom dome Lehota a online prostredníctvom aplikácie zoom.

Počet miest je obmedzený. Prihlásiť sa môžete emailom lucpredieta1@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0950392103. Po zaplatení účastníckeho poplatku 10eur/osoba na bankový účet Lúč pre Dieťa , slovenská sporiteľňa SK34 0900 0000 0051 4751 6530 do správy pre prijímateľa uviesť “ PREDNÁŠKA 2″

Usporiadateľ Lúč pre Dieťa prednášky: Výnimočné deti … a ich život s nami.

Tešíme sa na vašu účasť.

Autor : Dagmar Szabó

Plagát grafická úprava : Peter Kutálek https://fotografujem.com/

Výnimočné deti … a ich život s nami. Odborná prednáška MUDr. Terézie Rosenbergerovej

Lúč pre Dieťa predseda Dagmar Szabó, MUDr. Terézia Rosembergerová detská psychiatrička , starosta obce Lehota Radoslav Kriváček

Mať doma výnimočné dieťa vyžaduje výnimočný prístup rodičov a celej rodiny ktrorá sa uskutočnila 09.12.2022 v priestoroch kultúrneho domu obce Lehota.

Prednášku „Výnimočné deti a ich život s nami“ otvorila Dagmar Szabó a privítala všetkých zúčastnených ako aj pána starostu Radoslava Kriváčka.

Slovo odovzdala pani doktorke Terézii Rosenbergerovej ktorá vysvetlila všetky druhy autizmu.

Každý ôsmy človek má autistické prvky. Dôležitým momentom je pochopiť svet dieťaťa, prispôsobiť sa jeho požiadavkám. Naučiť sa komunikovať posunkovou rečou, vizuálnou formou, verbálnou. Všetci, ktorí žijú v domácnosti mali by zmeniť život k dieťaťu a k jeho potrebám. V momente pochopenia a komunikácie dieťa zmení správanie a začne napredovať.

Výnimočné deti sú kreatívne. Niektoré sa dokážu jednoducho naučiť niekoľko jazykov, iný sú nadaný na matematiku. Často sú z nich vrcholový športovci.

Autizmus pozorný rodičia spozorujú už v útlom veku, pred prvým rokom dieťaťa.

Záznam s prednášky

Autor : Dagmar

Stála konferencia 2022 – Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier z Veľkej Británie Karin Kostialová, Dana Klamparova Bowcott, Dagmar Szabó. Za ISEIA vzdelávacie centrá po celom svete Jarmila Buchová.

Počas všetkých vstupov sme sa dozvedeli, čo nás v zahraničí trápy, v čom potrebujeme pomoc.

Vzdelávacie centrá predstavili ako fungujú a čo všetko realizujú počas roka.

Naša zástupkyňa Dagmar Szabó dostala priestor kde vyjadrila, že je veľmi dobré môcť vycestovať za prácou a štúdiom do iného štátu, no v spojení s presťahovaním vznikajú komplikácie ohľadne života detí v zahraničí, čím sa častokrát dostávajú do zložitej situácie.

Konferencia má pre nás veľký význam, aby sme upozornili na nástrahy a problémy spojené s životom v zahraničí.

Čo robí maloleté obete sexuálneho zneužívania osobitne zraniteľnými?

Faktory zraniteľnosti vyplývajúce zo Smernice 2012/29/EÚ sú vek obetí, prevaha páchateľa, vzťah k páchateľovi alebo závislosť od páchateľa, komunikačné ťažkosti, fakt, že sa vôbec jedná o delikt sexuálnej povahy.

Podla tejto smernice majú deti status zvlášť zraniteľných obetí, z ktorého im vyplýva nárok na osobitnú úroveň ochrany a podpory vo všetkých štádiách trestnoprávneho konania, ako i po jeho skončení.

Pri traumách spôsobených sexuálnym zneužívaním takmer vždy chýba solidarita s obeťami. Upozorňuje na to Slávka Karkošková, docentka v odbore sociálna práca na Vysokej škole sv. Alžbety.

Autor: Andrea

Na výročnej konferencii k Dohovoru o právach dieťaťa pani psychiatrička T. Rosenbergerová prezentovala svoje závery ohľadom psychického násilia

Konferencie v Omšení, ktorá pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa, sa zúčastnila MUDr. Terézia Rosenbergerová. Paní doktorka pracuje na I. Psychiatrickej klinike v Košiciach a zoznámila nás s veľmi vážnou témou – Psychické týranie.

Na našu organizáciu Lúč pre Dieťa sa často obracajú psychicky týrané ženy. Informácie ktoré prezentovala JUDr. Terézia Roembergerová sú pre nás veľmi dôležité. Teraz vieme, ako lepšie komunikovať v podobných prípadoch.

Častokrát počujeme iba o fyzickom násilí, ale existuje aj iné – psychické. Pretože psychické týranie je neviditeľné a ťažko dokazaťeľné, často sa stáva, že ho obete popierajú.

Psychické týranie môže byť povahy:
1) Aktívnej – nadávky, ponižovanie, vyhrážanie, strašenie, stres, šikanovanie, verbálna agresia

2) Pasívnej – nedostatok podnetov, zanedbanie duševné a citové

Preto uverejňujeme prezentáciu na tému Psychické týranie od pani doktorky Rosenbergerovej.

Autor: Andrea

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

30 rokov Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Prijali sme pozvanie dňa 05.12.2019 na medzinárodnú vedeckú konferenciu ktorá sa konala v Trnave.

Konferenciu otvorili príhovorom prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Činnosť spolkového detského ombudsmana Rakúskej republiky predniesol Dr. Ewald Filler, Spolkový detský ombudsman Rakúskej republiky

Ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti – pohľad z praxe psychiatričky
MUDr. Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička, I. Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

Vývoj legislatívnych prác v oblasti rodinného práva vo svetle 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen), Trnavská univerzita v Trnave , Právnická fakulta

Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou v kontexte vynímania detí z vlastných rodín
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar;
JUDr. Margita Medveczká, AKMM Advokátska kancelária

Najlepší záujem maloletého dieťaťa v rozhodovacej praxi súdu
JUDr. Peter Rajňák, sudca, predseda Asociácie rodinných sudcov

Dieťa je Dar, nie tovar. Dagmar Dureckova riaditeľ organizácie A Ray of Sunshine for a Child ktorá pôsobí vo Veľkej Británii Slovenským a Českým rodičom v zložitých situáciach. Dagmar Dureckova predseda oz Lúč pre Dieťa sa špecializuje návratovým konaniam a návrate detí do krajiny pôvodu.

Multidisciplinárny prístup pri ochrane detí pred násilím v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Medzigeneračná interakcia ako základ prevencie násilia a rešpektovania práv detí a seniorov – príklady z dobrej praxe
Ľubica Gálisová, Prezidentka Fóra pre pomoc starším

Veľmi dôležité je vzdelávať sa ohľadne práv dieťaťa. Príspevky rečníkov boli na vysokej odbornej úrovni. Každá informácia nás posúva kvalitnejšie pomáhať naším klientom. Prvý krát sme dostali možnosť prispieť na konferencii vlastným príspevkov. Nadviazali sme nové kontakty a tak zlepšíme naše služby.

Autor: Dagmar

OCHRANA BIOLOGICKEJ RODINY Z POHĽADU MEDZINÁRODNÝCH ĽUDSKO-PRÁVNYCH ŠTANDARDOV JUDr. Marica Pirošíková

Slávnostnej konferencie, ktorá pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa sa zúčastnila aj zástupkyňou SR pred ESĽP JUDr. Marica Pirošíková.

Medzi slovenskými a zahraničnými rečníkmi vystúpila aj JUDr. marica Pirošiková, kde zdôrazňovala ochranu biologickej rodiny a širšej rodiny.

S príhovoru:

Snímka 6 Vo všeobecnosti, najlepší záujem dieťaťa na jednej strane určuje, že väzby dieťaťa s jeho rodinou musia byť zachované, s výnimkou prípadov, kde sa rodina ukázala ako zvlášť nevhodná, keďže prerušenie týchto väzieb znamená odrezanie dieťaťa od jeho koreňov. Z toho vyplýva, že rodinné putá možno prerušiť iba za veľmi výnimočných okolností a že sa musí urobiť všetko preto, aby sa zachovali osobné vzťahy a ak je to vhodné, aby sa „znovu vybudovala“ rodina (pozri Gnahoré, uvedený vyššie, ods. 59). Na druhej strane, je tiež zjavne v záujme dieťaťa, aby sa zabezpečil jeho vývin v zdravom prostredí a rodič dieťaťa nemôže byť podľa článku 8 oprávnený na prijatie takých opatrení, ktoré by poškodili zdravie a vývin

Celý vstup si môžte prečítať pod článkom.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov udelila ocenenie za „mimoriadnu statočnosť, súcit a humanitárnu angažovanosť za práva detí nebyť oddelené od svojich rodičov“ podľa článku 9 Dohovoru o právach dieťaťa. Medzi ocenenými bola aj JUDr. Marica Pirošiková ktorej srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl v páci.

Autor: Dagmar

Lúč pre Dieťa sa zúčastnil slávnostnej konferencie, ktorá pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa

Rezort spravodlivosti spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Justičnou akadémiou SR pripravili slávnostnú konferenciu v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pri príležitosti 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Záštitu nad ňou prebral minister spravodlivosti Gábor Gál. 

Konferencia Dohovoru a právach Dieťaťa bola veľmi dôležitá pre všetkých zúčastnených. Naša organizácia Lúč pre Dieťa sa zúčastnila v zastúpení predsedu Dagmar Dureckovej, asistentky Bc. Andrei Sopuskovej, sekretár Ing. Jaroslav Durecko.

Medzi účastníkmi boli aj zahraničný účastníci. Česká senátorka Jitka Chalánková sa vo svojej práci v parlamente venuje oblasti sociálnych vecí, rodinnej politike a problematike starostlivosti o ohrozené deti. A v marci roku 2014 prvý raz v poslaneckej snemovni ČR predniesla interpeláciu, v ktorej upozornila na praktiky nórskej sociálnej služby Barnevern. Odvtedy je pre pani senátorku Chalánkovú tento problém prioritou. 

Zo Spojených Kráľovstiev, Helen Newman, sa stretávala v praxi s nerovnosťou, ktorú zažili cudzinci zo strany niektorých organizácií pôsobiacich v rámci anglického právneho systému. V tomto právnom systéme je často etnicita, kultúra a národná príslušnosť nepochopená a často ignorovaná. 

Marie-Claire Sparrow je nositeľka ceny Legion d‘ Honneur. Marie-Claire hrdinsky vystupovala vo viacerých prípadoch pred anglickým odvolacím súdom. V prípade, kde bola požiadaná zastupovať pro bono slovenských rodičov, si zažila nepríjemnosti a útoky zo strany sudcu spravodajcu za to, že si dovolila podať odvolanie. 

Roger Kiska vystupoval vo viacerých prípadoch pred ESĽP, keď došlo k nespravodlivému odlúčeniu detí od ich rodín vedených proti  Francúzku, Spojenému kráľovstvu, Nemecku, Nórsku a Švédsku. Aktuálne zastupuje rodiny v dvoch prípadoch: Bodnáriu proti Nórsku a Williams proti Spojenému kráľovstvu.

Ruby Harrold-Claesson bola pozvaná do viacerých európskych krajín, Nového Zélandu a Jamajky, aby poskytla konkrétne informácie a varovala pred inšpirovaním sa škandinávskou politikou. Vyhrala tri prípady na ESĽP.

Počas konferencie sme prehĺbili našu spoluprácu a nadviazali nové kontakty k lepšej kvalitnejšej poradenskej službe.

Všetkým týmto významným osobnostiam zo zahraničia Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov udelila ocenenie za „mimoriadnu statočnosť, súcit a humanitárnu angažovanosť za práva detí nebyť oddelené od svojich rodičov“ podľa článku 9 Dohovoru o právach dieťaťa.

Zdroj: http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2605&fbclid=IwAR3dtD8PqCmAaldxIW7f9V7szV2RoBhD6iM6amsn1LJHDIJHcaeMUyuVmpo

Autorka : Dagmar