Stretnutie za okrúhlym stolom – Dieťa je DAR, nie tovar

Okrúhly stôl pod názvom “Dieťa je dar, nie tovar.”

Lúč pre Dieťa od svojho vzniku sa zaoberá neoprávnenými odoberaniami slovenských detí v zahraničí. Naša organizácia dlhodobo pomáha rodinám v ťažkých životných situáciách ako domáce násilie, vyňaté deti z rodín. Som názoru, že každé dieťa má právo vyrastať v svojej krajine, v svojej kultúre v rodnom jazyku. Vzhľadom na bohaté skúsenosti som v spolupráci s Komisariátom pre deti pozvala inštitúcie na spoločné stretnutie za okrúhlym stolom.

Komisár totiž rieši nielen práva detí, nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, ale všetkých slovenských detí. To znamená aj detí z rodín, ktoré odišli do zahraničia, avšak ponechali si slovenské občianstvo. V minulom roku poskytli naše úrady súčinnosť v 128 nových prípadoch odobratia maloletých detí slovenským rodinám. Ide stále o alarmujúco vysoké číslo. Musíme dbať na preventívne opatrenia, najmä edukáciu Slovákov žijúcich v zahraničí, aj tých, ktorí ešte len plánujú odísť, aby vnímali legislatívne rozdiely jednotlivých krajín.

Silná téma ktorá je zameraná na stratené, alebo v lepšom prípade odobraté slovenské deti v sociálnom systéme krajín súčasnej a bývalej monarchie, alebo ČR, Rakúska, Nemecka, proste krajín, kde sa nachádza veľký počet krajanov, ktorí v týchto oblastiach žijú. Účastníkmi stretnutia boli zástupcovia dotknutých inštitúcií ako CIPC, UKPD, MZV SR, známa detská psychiatrička MUDr. Terézia Rosenbergerová a Iveta Galbavá, kde samotní konzulárni pracovníci ktorí sa do diskusie mali možnosť pripojiť online, hovorili aj o konkrétnych prípadoch v daných oblastiach. Ako organizátorka a dlhoročná bojovníčka za návrat odobratých slovenských detí v zahraničí, Slovenka žijúca v Anglicku Dagmar Szabó, predsedníčka a zakladateľka Lúču pre Dieťa, som uviedla konkrétne nedostatky v legislatíve, pričom som reálne predstavila ako celý proces odobratia dieťaťa prebehne v Anglicku. V mnohých prípadoch odobratia sú to z pohľadu našej kultúry banality. Preto je veľmi dôležité poznať systémy krajín v ktorých sa rozhodneme založiť rodinu. Každá krajina má svoj systém. A aké máme právomoci a čo by sme mali urobiť v takom prípade ako prvé, to všetko dnes na pôde Komisára pre deti prebehlo. Venujme sa prosím tejto problematike, pretože naše deti sa nikdy nemôžu stať predmetom obchodu…

Autor : Dagmar Szabó

FOTO: Úrad komisára pre detí

Výnimočné deti – prednáška II


Lúč pre Dieťa mal veľa zaujímavých stretnutí. Jedným z nich bola ďalšia
odborná prednáška „Výnimočné deti a ich život s nami“ pani
psychiatričky Terézie Rosenbergerovej pre rodičov, učiteľov,
terapeutov, psychológov.


Konala sa 21.04.2023 v kultúrnom dome a priniesla veľa zaujímavých
a cenných rád pre všetkých poslucháčov. Jeden pre mňa dôležitý
poznatok je, že pediatri sú málo školený o autizme a poruchách
v duševnom vývoji. Štatistiku ukazujú, že v tejto dobe sa narodí až osem
z desiatich detí s poruchou autistického spektra.
Prednášky sa zúčastnili poslucháči prezenčne aj online prostredníctvom
aplikácie zoom.
Na jeseň pripravujeme ďalšiu odbornú prednášku.

Autor : Dagmar Szabó

Pozvánka na odbornú prednášku Výnimočné deti… a ich život s nami 2.

Mať doma výnimočné dieťa vyžaduje výnimočný prístup rodičov a celej rodiny ktrorá sa uskutočni 21.04.2023 o 10.30 v priestoroch kultúrneho domu obce Lehota.

Odbornú prednášku nám odprezentuje MUDr. Terézia Rosenbergerová . Je to druhá v poradí ktorú organizuje organizácia Lúč pre Dieťa.

Pozívame vás prezenčne v kultúrnom dome Lehota a online prostredníctvom aplikácie zoom.

Počet miest je obmedzený. Prihlásiť sa môžete emailom lucpredieta1@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0950392103. Po zaplatení účastníckeho poplatku 10eur/osoba na bankový účet Lúč pre Dieťa , slovenská sporiteľňa SK34 0900 0000 0051 4751 6530 do správy pre prijímateľa uviesť “ PREDNÁŠKA 2″

Usporiadateľ Lúč pre Dieťa prednášky: Výnimočné deti … a ich život s nami.

Tešíme sa na vašu účasť.

Autor : Dagmar Szabó

Plagát grafická úprava : Peter Kutálek https://fotografujem.com/

Výnimočné deti … a ich život s nami. Odborná prednáška MUDr. Terézie Rosenbergerovej

Lúč pre Dieťa predseda Dagmar Szabó, MUDr. Terézia Rosembergerová detská psychiatrička , starosta obce Lehota Radoslav Kriváček

Mať doma výnimočné dieťa vyžaduje výnimočný prístup rodičov a celej rodiny ktrorá sa uskutočnila 09.12.2022 v priestoroch kultúrneho domu obce Lehota.

Prednášku „Výnimočné deti a ich život s nami“ otvorila Dagmar Szabó a privítala všetkých zúčastnených ako aj pána starostu Radoslava Kriváčka.

Slovo odovzdala pani doktorke Terézii Rosenbergerovej ktorá vysvetlila všetky druhy autizmu.

Každý ôsmy človek má autistické prvky. Dôležitým momentom je pochopiť svet dieťaťa, prispôsobiť sa jeho požiadavkám. Naučiť sa komunikovať posunkovou rečou, vizuálnou formou, verbálnou. Všetci, ktorí žijú v domácnosti mali by zmeniť život k dieťaťu a k jeho potrebám. V momente pochopenia a komunikácie dieťa zmení správanie a začne napredovať.

Výnimočné deti sú kreatívne. Niektoré sa dokážu jednoducho naučiť niekoľko jazykov, iný sú nadaný na matematiku. Často sú z nich vrcholový športovci.

Autizmus pozorný rodičia spozorujú už v útlom veku, pred prvým rokom dieťaťa.

Záznam s prednášky

Autor : Dagmar

Stála konferencia 2022 – Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia vzdelávacích centier z Veľkej Británie Karin Kostialová, Dana Klamparova Bowcott, Dagmar Szabó. Za ISEIA vzdelávacie centrá po celom svete Jarmila Buchová.

Počas všetkých vstupov sme sa dozvedeli, čo nás v zahraničí trápy, v čom potrebujeme pomoc.

Vzdelávacie centrá predstavili ako fungujú a čo všetko realizujú počas roka.

Naša zástupkyňa Dagmar Szabó dostala priestor kde vyjadrila, že je veľmi dobré môcť vycestovať za prácou a štúdiom do iného štátu, no v spojení s presťahovaním vznikajú komplikácie ohľadne života detí v zahraničí, čím sa častokrát dostávajú do zložitej situácie.

Konferencia má pre nás veľký význam, aby sme upozornili na nástrahy a problémy spojené s životom v zahraničí.

Čo robí maloleté obete sexuálneho zneužívania osobitne zraniteľnými?

Faktory zraniteľnosti vyplývajúce zo Smernice 2012/29/EÚ sú vek obetí, prevaha páchateľa, vzťah k páchateľovi alebo závislosť od páchateľa, komunikačné ťažkosti, fakt, že sa vôbec jedná o delikt sexuálnej povahy.

Podla tejto smernice majú deti status zvlášť zraniteľných obetí, z ktorého im vyplýva nárok na osobitnú úroveň ochrany a podpory vo všetkých štádiách trestnoprávneho konania, ako i po jeho skončení.

Pri traumách spôsobených sexuálnym zneužívaním takmer vždy chýba solidarita s obeťami. Upozorňuje na to Slávka Karkošková, docentka v odbore sociálna práca na Vysokej škole sv. Alžbety.

Autor: Andrea

Na výročnej konferencii k Dohovoru o právach dieťaťa pani psychiatrička T. Rosenbergerová prezentovala svoje závery ohľadom psychického násilia

Konferencie v Omšení, ktorá pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa, sa zúčastnila MUDr. Terézia Rosenbergerová. Paní doktorka pracuje na I. Psychiatrickej klinike v Košiciach a zoznámila nás s veľmi vážnou témou – Psychické týranie.

Na našu organizáciu Lúč pre Dieťa sa často obracajú psychicky týrané ženy. Informácie ktoré prezentovala JUDr. Terézia Roembergerová sú pre nás veľmi dôležité. Teraz vieme, ako lepšie komunikovať v podobných prípadoch.

Častokrát počujeme iba o fyzickom násilí, ale existuje aj iné – psychické. Pretože psychické týranie je neviditeľné a ťažko dokazaťeľné, často sa stáva, že ho obete popierajú.

Psychické týranie môže byť povahy:
1) Aktívnej – nadávky, ponižovanie, vyhrážanie, strašenie, stres, šikanovanie, verbálna agresia

2) Pasívnej – nedostatok podnetov, zanedbanie duševné a citové

Preto uverejňujeme prezentáciu na tému Psychické týranie od pani doktorky Rosenbergerovej.

Autor: Andrea

Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

30 rokov Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Prijali sme pozvanie dňa 05.12.2019 na medzinárodnú vedeckú konferenciu ktorá sa konala v Trnave.

Konferenciu otvorili príhovorom prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Činnosť spolkového detského ombudsmana Rakúskej republiky predniesol Dr. Ewald Filler, Spolkový detský ombudsman Rakúskej republiky

Ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti – pohľad z praxe psychiatričky
MUDr. Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička, I. Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

Vývoj legislatívnych prác v oblasti rodinného práva vo svetle 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen), Trnavská univerzita v Trnave , Právnická fakulta

Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou v kontexte vynímania detí z vlastných rodín
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar;
JUDr. Margita Medveczká, AKMM Advokátska kancelária

Najlepší záujem maloletého dieťaťa v rozhodovacej praxi súdu
JUDr. Peter Rajňák, sudca, predseda Asociácie rodinných sudcov

Dieťa je Dar, nie tovar. Dagmar Dureckova riaditeľ organizácie A Ray of Sunshine for a Child ktorá pôsobí vo Veľkej Británii Slovenským a Českým rodičom v zložitých situáciach. Dagmar Dureckova predseda oz Lúč pre Dieťa sa špecializuje návratovým konaniam a návrate detí do krajiny pôvodu.

Multidisciplinárny prístup pri ochrane detí pred násilím v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Medzigeneračná interakcia ako základ prevencie násilia a rešpektovania práv detí a seniorov – príklady z dobrej praxe
Ľubica Gálisová, Prezidentka Fóra pre pomoc starším

Veľmi dôležité je vzdelávať sa ohľadne práv dieťaťa. Príspevky rečníkov boli na vysokej odbornej úrovni. Každá informácia nás posúva kvalitnejšie pomáhať naším klientom. Prvý krát sme dostali možnosť prispieť na konferencii vlastným príspevkov. Nadviazali sme nové kontakty a tak zlepšíme naše služby.

Autor: Dagmar

OCHRANA BIOLOGICKEJ RODINY Z POHĽADU MEDZINÁRODNÝCH ĽUDSKO-PRÁVNYCH ŠTANDARDOV JUDr. Marica Pirošíková

Slávnostnej konferencie, ktorá pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa sa zúčastnila aj zástupkyňou SR pred ESĽP JUDr. Marica Pirošíková.

Medzi slovenskými a zahraničnými rečníkmi vystúpila aj JUDr. marica Pirošiková, kde zdôrazňovala ochranu biologickej rodiny a širšej rodiny.

S príhovoru:

Snímka 6 Vo všeobecnosti, najlepší záujem dieťaťa na jednej strane určuje, že väzby dieťaťa s jeho rodinou musia byť zachované, s výnimkou prípadov, kde sa rodina ukázala ako zvlášť nevhodná, keďže prerušenie týchto väzieb znamená odrezanie dieťaťa od jeho koreňov. Z toho vyplýva, že rodinné putá možno prerušiť iba za veľmi výnimočných okolností a že sa musí urobiť všetko preto, aby sa zachovali osobné vzťahy a ak je to vhodné, aby sa „znovu vybudovala“ rodina (pozri Gnahoré, uvedený vyššie, ods. 59). Na druhej strane, je tiež zjavne v záujme dieťaťa, aby sa zabezpečil jeho vývin v zdravom prostredí a rodič dieťaťa nemôže byť podľa článku 8 oprávnený na prijatie takých opatrení, ktoré by poškodili zdravie a vývin

Celý vstup si môžte prečítať pod článkom.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov udelila ocenenie za „mimoriadnu statočnosť, súcit a humanitárnu angažovanosť za práva detí nebyť oddelené od svojich rodičov“ podľa článku 9 Dohovoru o právach dieťaťa. Medzi ocenenými bola aj JUDr. Marica Pirošiková ktorej srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl v páci.

Autor: Dagmar