Lúč pre Dieťa – Dagmar Szabó a hosť Kardio- Rudolf Olach

Rozhovor s hosťom Rudolf Olach – Kardio a Dagmar Szabó Lúč pre Dieťa.

Našim spoločným cieľom je pomáhať. Prioritou je ochrániť dieťa pred akýmkoľvek násilím, ponížením alebo zneužívaním. Pokiaľ vás zaujal, skúste nám dať vedieť čo by ste radi od nás počuli na email infp@lucpredieta.com . Ak nás chcete podporiť akoukoľvek sumou, tak prosím do správy pre príjemcu uveďte podpora – dar. Ďakujeme. Majiteľ účtu lúč pre Dieťa Fio banka SK78 8330 0000 0025 0259 2287 FIOZSKBAXXX

Naša nosná myšlienka : Dieťa je DAR, nie tovar !

Autor . Dagmar Szabó

Lúč pre Dieťa – Dagmar Szabó prijala pozvanie do Televízie Slovan

Rozhovor pre : Televizia Slovan … prestrih fotografujem

Celý záznam si môžete pozrieť tu:

S radosťou sme prijali pozvanie do Televízie SLOVAN kde sme sa 16. augusta 2023 stretli, rozprávali a dnes Vám prinášame záznam z tohto stretnutia. Naše motto „DIEŤA JE DAR, nie tovar!“ už isto poznáte a v tomto duchu aj konáme.

Našu činnosť financujeme z vlastných zdrojov, ale aj vďaka Vám. Vaše príspevky nám pomáhajú byť aktívne nápomocný v širokom meradle (právna pomoc, materiálne zabezpečenie, …), za čo Vám srdečne ďakujeme. Každý príspevok znamená, že rodiny majú šancu na nový začiatok. Záleží nám na tom, aby sa deti vrátili do svojich rodín a vrátila sa im nádej do života. Nezáleží na veľkosti príspevku, veď každý, aj malý krok nás smeruje k ušľachtilému cieľu. Aj Vy sa môžete stať súčasťou a pomôcť deťom, stačí nás podporiť príspevkom, Vaša podpora nám pomôže meniť životy. Aj jedno zachránené dieťa, robí krajším svet. Pri platbe prosím uveďte do poznámky “DAR”, alebo „PODPORA“. IBAN: SK78 8330 0000 0025 0259 2287

Autor : Dagmar Szabó

Písali o nás v Krajánkovi

Organizácia Lúč pre Dieťa sa od r. 2015 špecializuje na návrat slovenských detí žijúcich v zahraničí a ich návratové konanie po premiestnení dieťaťa. V niektorých krajinách má sociálna služba veľkú právomoc a môže dieťa odobrať. Súdne procesy sú veľmi zdĺhavé a nie je výnimkou že i slovenské deti sa nenávratne stratia v zahraničí.

Veľmi podnetné bolo stretnutie Ivety Galbavej s predsedkyňou o.z. Lúč pre Dieťa – Dagmar Szabó. Hovorili o zmiešaných manželstvách rôznych kultúr a národností, kde jeden z partnerov je Slovák. To čo nám na Slovensku môže pripadať bežná starostlivosť, v zahraničí môže byť považované za neprípustné a tak deti môžu byť odobrané rodičom. Informovanosť pre budúcich rodičov je veľmi dôležitá.

Pani Dagmar hovorila o krajinách, kde najčastejšie dochádza k odobratiu slovenských detí a pretože každá krajina má iný právny systém, je veľmi dôležité predchádzať tejto problematike a riziká znížiť na minimum! Je mimoriadne dôležité pomáhať a chrániť deti aby žili vo svojej biologickej rodine alebo pri svojich príbuzných, mohli komunikovať vo svojom rodnom jazyku a držať sa svojich tradícií. Hovorme prosím o tejto téme, podporme toto združenie ktoré často rieši prípady aj zdanlivo stratené, pretože sa jedná i o slovenské deti a realita môže byť veľmi krutá…

Žiaci – rodičia – škola

V tejto dobe corona vírus nám zmenil život. Naše deti prežívajú ťažké obdobie izolácie bez kamarátov, starých rodičov, tiet, ujov. Pozerajú na prázdne ihriská pod oknami ich bytov.  Deti, škola a rodičia nájdu spoločne riešenie.

Nie je ľahké sa zorientovať v tejto zmätenej dobe plnej emócií z novovzniknutej mimoriadnej situácie. Toto obdobie so sebou prináša obrovské zmeny, rôzne emócie a my máme pocit akoby už nič nebolo také ako predtým. Na niečo také nik z nás nebol pripravený a ani nemohol byť.
Prihováram sa preto touto virtuálnou cestou, v týchto neľahkých časoch, hlavne k vám moji milí priatelia – rodičia, vážení učitelia a s rovnakou váhou i k vám – študenti, žiaci. Hromadné zatváranie škôl sa ukázalo ako dôležité flexibilné opatrenie krízového štábu vytvoreného vládou Slovenskej republiky v boji proti corona vírusu. S odstupom času sa toto urgentne implementované opatrenie skutočne ukázalo ako vysoko účinné opatrenie v prevencii šírenia nákazy. Pretože zdravie nás, našich blízkych a detí je tým najvzácnejším pilierom a stavebným kameňom v živote. Preto si ho musíme chrániť.
Dnes je situácia skutočne iná. Školy zívajú prázdnotou, deti sú doma s obmedzeniami na vychádzky a voľný pohyb v prírode na čerstvom vzduchu, ktorý práve deti tak mimoriadne potrebujú pre svoju duševnú a fyzickú pohodu a správny vývin. My všetci tak spolu čelíme rôznym novým životným výzvam a  musíme sa prispôsobiť novým okolnostiam. Každý z nás je dôležitý, každý prikladá ruku k dielu k optimalizovaniu novovzniknutých podmienok.
 
Učitelia sa snažia vyučovať a usmerňovať žiakov na diaľku prostredníctvom internetu cez rôzne edukačné portály a komunikačné kanály, pričom samotní pedagógovia priznali, že na takúto situáciu, žiaľ, mnohí z nich neboli ani z ďaleka pripravení. Ministerstvo školstva už minulosti poskytovalo učiteľom kreatívne možnosti virtuálnej výučby, chýbala však priebežná implementácia do programu a potrebné skúsenosti a zručnosti. Dnes, ako sa javí, je opodstatnená situácia a podmienky pre aplikovanie virtuálnej výučby detí do praxe, no nič sa však nemá preháňať. Verím, že práve tieto obojstranné skúsenosti budú učiteľom a rovnako i žiakom veľkým prínosom a začiatkom nových možností výučby do budúcnosti, z ktorých budeme môcť veľa čerpať.

Netreba však zabúdať i na dôležitý aspek psychohygieny, pretože dlhodobý stav izolácie je obrovským náporom na psychiku nielen detí, ale rovnako i dospelých ľudí. Nedostatok podnetov a stimulov z prostredia môže ľahko viesť k poklesu, či výkyvu nálad až depresívnym stavom. Deti sú obmedzované a tak nemôžu vykonávať svoje bežné činnosti, na ktoré boli zvyknuté. U rodín žijúcich na vidieku v rodinných domoch s vlastným pozemkom sa javí situácia o trošku výhodnejšia z hľadiska slobodnejšieho pohybu na čerstvom vzduchu. Omnoho dramatickejšie je prežívanie celkovej situácie detí žijúcich v mestách, kde situáciu komplikuje dodržiavanie hygienických zásad v spoločných bytových i nebytových priestoroch, nosenie rúška, ktoré je povinné v meste rovnako i pri pohybe v prírode. U detí s pridruženými vážnymi ochoreniami, či oslabenou imunitou je situácia absolútne najnáročnejšia. Rodičia sa snažia deti maximálne izolovať v záujme zachovania zdravia a odpútať ich pozornosť spoločenskými hrami, aktivitami, čítaním knižiek, pozeraním televízora, či hrami na počítači v závislosti od veku. Deti sa tak stávajú doslova uväznené v domácom prostredí a jediný kontakt s vonkajším okolím zabezpečuje pohľad z okna do ľudoprázdnych ulíc.

Dôležitú úlohu u detí zohráva i obmedzený sociálny kontakt s blízkymi osobami, priateľmi a fyzický kontakt milovaných starých rodičov. Je dôležité uvedomiť si, že nie všetko je plne možné substituovať virtuálnymi technológiami. Nedostatočný osobný, fyzický a sociálny kontakt detí – rovesníkov hlavne v adolescentnom veku, môže mať vážny dopad na vnútorné prežívanie celej situácie v tomto období.
Nevyhnutnosťou pre ďalšie pokračovanie vzdelávania detí sa stalo vyučovanie detí doma v domácom prostredí. Školské prostredie a lavice nahradili detská izba a obývačka a nenahraditeľnú rolu učiteľa dočasne suplujú rodičia prípadne starší súrodenci. Dôležitú úlohu pre plynulé a bezpečné zvládnutie celkovej edukácie a vyučovacieho pánu školského systému v domácom prostredí s minimalizovaním vzniku stresových situácií zohráva maximálna komunikácia: učiteľ – rodič – dieťa. Významnú rolu zohráva v celom procese i maximálna tolerancia, podpora a pochopenie náročnosti celej situácie z oboch strán a preto treba vždy v jednotlivých prípadoch postupovať individuálne. Učiteľ by mal plne rešpektovať prípadné nepedagogické vzdelanie rodičov a aktuálny emočný stav dieťaťa, ktorý môže mať celkový dopad na schopnosť koncentrácie prípadne chuti do učebného procesu. Dôležitú úlohu zohráva v takomto prípade samotná motivácia a kreativita zadaných úloh hlavne u mladších žiakov prvého stupňa. Ako nesprávne sa javí preťažovanie žiakov nevhodne náročnými úlohami, prípadne projektami, ktoré si vyžadujú mimoriadnu náročnosť na pomôcky prípadne samotné prevedenie. Veríme , že táto pandémia s obmedzeniami čoskoro pominie a učivo bude možné vždy erudovane nahradiť a dobehnúť. Život nekončí, práve naopak. Rodič ako autorita by mal v zásade vždy k pedagógovi  pristupovať príkladne s rešpektom a úctou, pretože iba tak môže spolupráca flexibilne pokračovať teraz i v budúcnosti bez obmedzení.

Celú situáciu komplikuje i kríza s ekonomickým dopadom na všetky rodiny. Obmedzenie finančných príjmov rodičov, v zamestnaneckom pomere, ktorý v mnohých prípadoch boli zo zamestnania nútene prepustení, či živnostníkov, ktorý svoju činnosť vykonávať pre mimoriadne opatrenia v tomto období  nemôžu. Stres, nervozita, netrpezlivosť, napätie a psychický tlak – tzv. ponorková choroba sú emócie, ktoré ako sa už preukázalo, má obrovský dopad na komfort v rodinách a vedie k zvýšeniu počtu prípadov domáceho násilia v rodinách za posledné obdobie. Samostatnú kapitolu tvoria neucelené rodiny, kedy sa jeden z rodičov podieľa na výchove dieťaťa sám ako samoživiteľ. V takomto situácii je rodič častokrát nútený pracovať z domova na home office, pokiaľ to jeho výkon práce umožňuje, no v takomto prípade už neostáva veľa priestoru na komplexnú celkovú náhradu školského systému  rodičom doma. Niektoré rodiny ostali v situácii, kedy sú plne odkázané na príjem zo sociálneho systému, čo značne obmedzuje rozpočet rodiny a môže viesť až k finančnému kolapsu. Všetky tieto aspekty majú mimoriadny sociálny dopad na vnútorné prežívanie rodín v tomto mimoriadnom období.

Situácia v tomto čase poskytuje obrovský priestor na zamyslenie sa jednotlivcov i celej spoločnosti a privádza nás k mnohým hĺbavým myšlienkam. Čas akoby sa na krátky čas skutočne spomalil a človek tak získal priestor plne prehodnotiť svoje postoje, názory, či celkový hodnotový rebríček. Otvára sa preto obrovský priestor pre diskusiu, konštruktívne rozhovory, osobný i spoločenský rozvoj. Buďme však preto maximálne verbálne tolerantní a obozretní v zmysle komunikačných a emocionálnych prejavov.
Pokúsme sa z celej tejto situácie čerpať maximum a posnažiť sa veci vnímať a prijímať v čo najväčšej miere ako sa nám len dá – pozitívne.

Vaša Dagmar   

Slovák v UK – vydal článok o činnosti našej sesterskej spoločnosti v Anglicku

Naša organizácia Lúč pre Dieťa má sesterskú organizáciu A Ray of Sunshine for a Child vo Veľkej Británii, ktorá pôsobí viac ako 5 rokov.

Je pre nás potešením čítať riadky v časopise Slovák v UK o ich činnosti. Táto organizácia sa rozvíja a poskytuje svoje poradenstvo zadarmo. Má bohaté skúsenosti s poskytovaním informácií v tých najzložitejších situáciach, akými sú domáce násilie, pri rozvode a rozchode rodičov… Slovenským a českým rodičom a deťom, ktorí nepoznajú sociálny a právny systém a majú jazykovú bariéru.

Okrem poradenstva funguje aj slovensko-česká komunita Klobúčik, kde sa deti aj dospelí učia rodný jazyk, aby sa ľahšie integrovali vo Veľkej Británii a zároveň udržujú naše tradície a zvyky.

Prajeme veľa úspechov v ich práci.

Zdroj: https://www.slovakvuk.com/a-ray-of-sunshine-for-a-child?fbclid=IwAR24Jh6FDXL9T1-SuL5FvtrVwaBq2nD_8EI1LHQTImGxiC3mBtqoqPyo97M

Autor: Dagmar

Prvá reportáž – Lúč pre Dieťa

Naozaj sa to deje!
Je smutné, koľko odobratých detí v zahraničí je Slovenských a Českých.

V reportáži sú iba 3 príbehy, nakoľko je stanovený čas. Verím, že to je iba začiatok našej snahy. Všetci rodičia si želajú návrat milovaných detí do svojho náručia.
Bohužiaľ, nie vždy je to možné. Našim cieľom je pomôcť deťom k svojím blízkym. Zachovať biologické väzby, rodičia, súrodenci, starý rodičia  a ostatná blízka rodina.

Blaho DIEŤAŤA je na 1. mieste.

Ktoré vytrhnuté dieťa od rodičov je šťastné? Nech sa stalo čokoľvek najprv je dôležité prešetriť skutočnosti a až potom konať.
Podozrenie nie je najlepší záujem. Skutok sa nestal, no deti nie sú zo svojím rodičom. Prečo? Anonymné udanie predsa sa nerovná skutku.

Každé D I E Ť A má právo na návrat do svojej krajiny.

Odkaz:

www.rtvs.sk/televizia/archiv/11713/126347

Autorka Dagmar Dureckova

Záznam faktov s RTVS

Do slnečnej stredy som sa prebudil skôr, ako zvyčajne a ani som nepotreboval, aby moje motorické schopnosti naštartoval budík, ktorý je treba, aby viac nerušil, vypnúť.
Takéto samovoľné, nenásilné a príjemné vstávanie sa väčšinou deje, aspoň teda v mojom prípade, vždy ak nasleduje – ak ma vo dni čaká, čosi veľké na čo sa teším.

Kým sa dostanem ďalej, k podstate, musím sa zastaviť a málinko pofilozofovať o absurdite, resp. o protichodnosti toho, čo som povedal, napísal, a toho ako to v skutočnosti je. Pretože tešiť sa, že ideme riešiť veci, ktoré by sme boli radi, aby neexistovali zaváňa masochyzmom a vodokázačstvom a vínopiťstvom. Tieto dve nové slová vyjadrujúce fenomén dnešnej doby “vodokázač vínopič” si zapamätajte a s otvorenými očami a ušami hľadajte situácie vo vašom okolí, ku ktorým sa hodia a kľudne mi ich napíšte do komentu k článku. Rád si prečítam, kde všade sa vyskytuje „zrada tvrdení“ a určite sa tomu povenujeme.

Na druhej strane však rovnakú prebúdzaciu energiu mi dokáže dať aj plán, ktorý má zmysel, význam vykonať. A práve ten sa stal mojim pohonom tentokrát.

Dnes sme totiž spolu s kolegynkami, ktorích príspevky ste už mali možnosť čítať, mali stretnutie s pani redaktorkou Lydiou Kokavcovou z relácie Reportéri ktorú môžete vidieť na STV1 už tento pondelok 22.05.2017 o 22:05 a v ktorej sa dozviete viac o problémoch, s ktorými sa žiaľ potýka čoraz viac rodičov. Hovorilo sa o príčinách ktoré vedú k odobratiu detí, tiež o spôsoboch riešenia týchto situácií zainteresovanými inštitúciami, o nepochopiteľných záveroch, ku ktorým v mnohých prípadoch dochádza, o ich dopade a vplyve na dieťa i najbližšie okolie a o mnohom inom.

 

Ak si teda nájdete v pondelok večer čas a zapnete si jednotku, určite sa dozviete o problematike ktorou sa nezisková organizácia Lúč pre Dieťa zaoberá viac.

A na záver vám prajem, nech je každý deň takým  v ktorom niečo veľké dokážete, takým do ktorého bude radosť sa prebudiť.

Peter

 

ilustračné foto: autor