Stretnutie predsedníčky Lúč pre Dieťa, Dagmar Szabovej Ďurečkovej s otcom Mariánom Kuffom

V Žakovciach otec Marián Kuffa privítal zástupcov Dohovoru za rodinu, zároveň aj predsedníčku občianského združenia Lúč pre Dieťa Dagmar Szabovu Ďurečkovú. Otec Marián Kuffa previedol všetkých po areály v Žakovciach. Celý areál je domovom pre mnohých ľudí, ktorý dostali druhu šancu na slušný a plnohodnotný život. Zároveň sme spoločne navštívili aj nový detský domov pre deti a matky s deťmi. Deti boli úžasné. Spoločne vytvorili ruženec z balónikov, ktorý sme po spoločnej modlidbe vypustili k nebesám…. Bol to neopísateľne silný zážitok pre všetkých.

V rámci návštevy vypočul Dagmar Szabovu Ďurečkovú o činnosti organizácie Lúč pre Dieťa.
Téma „Dieťa je Dar, nie tovar“, otca Mariána Kuffu veľmi zaujala. Medzinárodnú problematiku detí objasnila na niektorých prípadoch z nášho združenia. V každej krajine platia iné zákony a je iný sociálny systém. Je to jeden z dôvodov, prečo dochádza k neoprávneným odobratiam detí z biologických rodín. Po odobratí, je veľmi náročné počas súdneho procesu dostať deti späť. Tvrdý boj o deti prostredníctvom súdouv sa tiahne niekedy aj roky. Úlohou našej organizácie je podať pomocnú ruku, aby dieťa umiestnili k biologickým príbuzným, alebo aby bolo premiestnené na Slovensko.

Otec Marinán Kuffa sa osobne stretol s problematikou dieťaťa rodičov z inej krajiny. Tak ako v každej krajine aj na Slovensku sú zákony, pri zapísaní rodičov do rodného listu aj priznanie občianstva pri narodení. V prípade, keď sa nevie dieťa zlegalizovať dokumentmi ohľadne dieťaťa, zároveň matka nedokáže zabezpečiť bývanie a základné potreby, dieťa končí v detskom domove. Zriaďovatelia domovov pre pomoc matkám s deťmi majú tiež legistlatívnu zákonom danú povinnosť. V Žakovciach sa už stretli s najzložitejšími prípadmi.

Otec Marián Kuffa pomáha zraniteľným. Pre nás je veľkým vzorom ako pomáhať tým, ktorý to najviac potrebujú. Pozerať sa na ľudí s pochopením a porozumením. Nie je dôležitá minulosť ale prítomnosť. Záleží nám na budúcnosti. Naším cieľom je podať pomocnú ruku pri záchrane nevinných detí. Preto našou hlavnou myšlienkou je: Dieťa je DAR, nie tovar !

Počas stretnutia sme poprosili aj Otca Mariána Kuffu o modlitbu za návrat odobratých detí k milujúcim rodičom.

Veľké ďakujem za prijatie a duchovnú podporu pre odtrhnuté deti, aby sa vrátili k milujúcim rodinám. Každé dieťa má právo na svoju mamu a otca. Rodičov nikto nenahradí .

Dieťa bez matky, je ako kvet bez slnka…..(dadík)

Autor : Alica