Stretnutie predsedníčky Lúč pre Dieťa, Dagmar Szabovej Ďurečkovej s otcom Mariánom Kuffom

V Žakovciach otec Marián Kuffa privítal zástupcov Dohovoru za rodinu, zároveň aj predsedníčku občianského združenia Lúč pre Dieťa Dagmar Szabovu Ďurečkovú. Otec Marián Kuffa previedol všetkých po areály v Žakovciach. Celý areál je domovom pre mnohých ľudí, ktorý dostali druhu šancu na slušný a plnohodnotný život. Zároveň sme spoločne navštívili aj nový detský domov pre deti a matky s deťmi. Deti boli úžasné. Spoločne vytvorili ruženec z balónikov, ktorý sme po spoločnej modlidbe vypustili k nebesám…. Bol to neopísateľne silný zážitok pre všetkých.

V rámci návštevy vypočul Dagmar Szabovu Ďurečkovú o činnosti organizácie Lúč pre Dieťa.
Téma „Dieťa je Dar, nie tovar“, otca Mariána Kuffu veľmi zaujala. Medzinárodnú problematiku detí objasnila na niektorých prípadoch z nášho združenia. V každej krajine platia iné zákony a je iný sociálny systém. Je to jeden z dôvodov, prečo dochádza k neoprávneným odobratiam detí z biologických rodín. Po odobratí, je veľmi náročné počas súdneho procesu dostať deti späť. Tvrdý boj o deti prostredníctvom súdouv sa tiahne niekedy aj roky. Úlohou našej organizácie je podať pomocnú ruku, aby dieťa umiestnili k biologickým príbuzným, alebo aby bolo premiestnené na Slovensko.

Otec Marinán Kuffa sa osobne stretol s problematikou dieťaťa rodičov z inej krajiny. Tak ako v každej krajine aj na Slovensku sú zákony, pri zapísaní rodičov do rodného listu aj priznanie občianstva pri narodení. V prípade, keď sa nevie dieťa zlegalizovať dokumentmi ohľadne dieťaťa, zároveň matka nedokáže zabezpečiť bývanie a základné potreby, dieťa končí v detskom domove. Zriaďovatelia domovov pre pomoc matkám s deťmi majú tiež legistlatívnu zákonom danú povinnosť. V Žakovciach sa už stretli s najzložitejšími prípadmi.

Otec Marián Kuffa pomáha zraniteľným. Pre nás je veľkým vzorom ako pomáhať tým, ktorý to najviac potrebujú. Pozerať sa na ľudí s pochopením a porozumením. Nie je dôležitá minulosť ale prítomnosť. Záleží nám na budúcnosti. Naším cieľom je podať pomocnú ruku pri záchrane nevinných detí. Preto našou hlavnou myšlienkou je: Dieťa je DAR, nie tovar !

Počas stretnutia sme poprosili aj Otca Mariána Kuffu o modlitbu za návrat odobratých detí k milujúcim rodičom.

Veľké ďakujem za prijatie a duchovnú podporu pre odtrhnuté deti, aby sa vrátili k milujúcim rodinám. Každé dieťa má právo na svoju mamu a otca. Rodičov nikto nenahradí .

Dieťa bez matky, je ako kvet bez slnka…..(dadík)

Autor : Alica

Modlenie za odobraté deti

Naša organizácia pomáha slovenským rodinám pri návrate detí k rodičom alebo príbuzným. Stáva sa, že dochádza k neopravnenému odobratiu detí, ktoré sú umiestnené v náhradnej starostlivosti a veľa krát tieto detí končia v adopcii.

Našou nosnou myšlienkou je : Dieťa je Dar, nie tovar!

Dieťa má právo byť vychovavané vo svojej biologickej rodine. Každé dieťa má vedieť kto sú rodičia a z akej rodiny pochádza.

Preto prosíme veriacich, aby sa v prvý pondelok v mesiaci večer pomodlili za návrat deti k milijúcej rodine. Prosíme Matku Máriu aby pod svoju ochranu vzala tieto detí. Nech sú všetky detí vrátené

Anjel Boží strážca detí, prosím ťa, vždy pri nich stoj. Pomocnú im ruku daj, vo všetkom im pomáhaj! Aby dieťa vždy v každej chvíli, viedlo život Bohu milý. A tak tebou chránené, bolo raz v nebi spasené. Amen.

Autor: Dagmar