Modlenie za odobraté deti

Naša organizácia pomáha slovenským rodinám pri návrate detí k rodičom alebo príbuzným. Stáva sa, že dochádza k neopravnenému odobratiu detí, ktoré sú umiestnené v náhradnej starostlivosti a veľa krát tieto detí končia v adopcii.

Našou nosnou myšlienkou je : Dieťa je Dar, nie tovar!

Dieťa má právo byť vychovavané vo svojej biologickej rodine. Každé dieťa má vedieť kto sú rodičia a z akej rodiny pochádza.

Preto prosíme veriacich, aby sa v prvý pondelok v mesiaci večer pomodlili za návrat deti k milijúcej rodine. Prosíme Matku Máriu aby pod svoju ochranu vzala tieto detí. Nech sú všetky detí vrátené

Anjel Boží strážca detí, prosím ťa, vždy pri nich stoj. Pomocnú im ruku daj, vo všetkom im pomáhaj! Aby dieťa vždy v každej chvíli, viedlo život Bohu milý. A tak tebou chránené, bolo raz v nebi spasené. Amen.

Autor: Dagmar