Stretnutie na Úrade vlády Slovenskej republiky

V Bratislave 32.11.2022 Dagmar Szabó predseda oz Lúč pre Dieťa sa stretla s poradkyňou
predsedu úradu vlády Slovenskej republiky Ivetou Galbavou.

Stretnutie sa nieslo v priateľskom rozhovore, počas ktorého som informovala o činnosti nášho
oz Lúč pre Dieťa. Zároveň som vysvetlila, koľko prípadov prešlo našou organizáciou.
V ktorých krajinách dochádza k neoprávneným odobratiam detí. Zároveň som informovala,
rozdiely života medzi Slovenskou republikou a zahraničím. Upozornila som, že k odobratiu
môže dôjsť na možnom riziku. V niektorých prípadoch došlo k odobratiu aj počas dovolenky.

V rámci rozhovoru som poukázala na týrane matky, ktoré sú obmedzené kontaktovať príbuzných.
Žijú pod kontrolou bez možnosti slobodne sa pohybovať. Nedisponujú finančnými prostriedkami
čí je im znemožnené kontaktovať akúkoľvek pomoc.
Žijú v zlých podmienkach, izolované. Stáva sa,
že príbuzný sa prestanú zaujímať o tieto matky z dôvodu, že oni stratili záujem. Tieto matky je ťažké kontaktovať, keď že nemajú k dispozícii telefón, internet.

Túto tému je dôležité otvoriť a snažiť sa pomôcť. Nikto z nás si nezaslúži žiť v neľudských podmienkach, byť obmedzovaný .

Autor : Dagmar