OCHRANA BIOLOGICKEJ RODINY Z POHĽADU MEDZINÁRODNÝCH ĽUDSKO-PRÁVNYCH ŠTANDARDOV JUDr. Marica Pirošíková

Slávnostnej konferencie, ktorá pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa sa zúčastnila aj zástupkyňou SR pred ESĽP JUDr. Marica Pirošíková.

Medzi slovenskými a zahraničnými rečníkmi vystúpila aj JUDr. marica Pirošiková, kde zdôrazňovala ochranu biologickej rodiny a širšej rodiny.

S príhovoru:

Snímka 6 Vo všeobecnosti, najlepší záujem dieťaťa na jednej strane určuje, že väzby dieťaťa s jeho rodinou musia byť zachované, s výnimkou prípadov, kde sa rodina ukázala ako zvlášť nevhodná, keďže prerušenie týchto väzieb znamená odrezanie dieťaťa od jeho koreňov. Z toho vyplýva, že rodinné putá možno prerušiť iba za veľmi výnimočných okolností a že sa musí urobiť všetko preto, aby sa zachovali osobné vzťahy a ak je to vhodné, aby sa „znovu vybudovala“ rodina (pozri Gnahoré, uvedený vyššie, ods. 59). Na druhej strane, je tiež zjavne v záujme dieťaťa, aby sa zabezpečil jeho vývin v zdravom prostredí a rodič dieťaťa nemôže byť podľa článku 8 oprávnený na prijatie takých opatrení, ktoré by poškodili zdravie a vývin

Celý vstup si môžte prečítať pod článkom.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov udelila ocenenie za „mimoriadnu statočnosť, súcit a humanitárnu angažovanosť za práva detí nebyť oddelené od svojich rodičov“ podľa článku 9 Dohovoru o právach dieťaťa. Medzi ocenenými bola aj JUDr. Marica Pirošiková ktorej srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl v páci.

Autor: Dagmar