Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave

30 rokov Dohovoru OSN o právach dieťaťa.

Prijali sme pozvanie dňa 05.12.2019 na medzinárodnú vedeckú konferenciu ktorá sa konala v Trnave.

Konferenciu otvorili príhovorom prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rektor Trnavskej univerzity v Trnave a Prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD., dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Činnosť spolkového detského ombudsmana Rakúskej republiky predniesol Dr. Ewald Filler, Spolkový detský ombudsman Rakúskej republiky

Ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti – pohľad z praxe psychiatričky
MUDr. Terézia Rosenbergerová, detská psychiatrička, I. Psychiatrická klinika Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, Košice

Vývoj legislatívnych prác v oblasti rodinného práva vo svetle 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. (Tübingen), Trnavská univerzita v Trnave , Právnická fakulta

Naplnenie práva dieťaťa na kontakt s rodinou v kontexte vynímania detí z vlastných rodín
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar;
JUDr. Margita Medveczká, AKMM Advokátska kancelária

Najlepší záujem maloletého dieťaťa v rozhodovacej praxi súdu
JUDr. Peter Rajňák, sudca, predseda Asociácie rodinných sudcov

Dieťa je Dar, nie tovar. Dagmar Dureckova riaditeľ organizácie A Ray of Sunshine for a Child ktorá pôsobí vo Veľkej Británii Slovenským a Českým rodičom v zložitých situáciach. Dagmar Dureckova predseda oz Lúč pre Dieťa sa špecializuje návratovým konaniam a návrate detí do krajiny pôvodu.

Multidisciplinárny prístup pri ochrane detí pred násilím v podmienkach Slovenskej republiky
Mgr. Mária Vargová, riaditeľka Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch

Medzigeneračná interakcia ako základ prevencie násilia a rešpektovania práv detí a seniorov – príklady z dobrej praxe
Ľubica Gálisová, Prezidentka Fóra pre pomoc starším

Veľmi dôležité je vzdelávať sa ohľadne práv dieťaťa. Príspevky rečníkov boli na vysokej odbornej úrovni. Každá informácia nás posúva kvalitnejšie pomáhať naším klientom. Prvý krát sme dostali možnosť prispieť na konferencii vlastným príspevkov. Nadviazali sme nové kontakty a tak zlepšíme naše služby.

Autor: Dagmar