Dohoda rodičov o styku s dieťaťom na čas po rozvode (rozchode)

Dohoda rodiča o styku s dieťaťom

Kontakt rodičov s ich maloletými deťmi je dôležitý na zdravý vývoj dieťaťa, ktorý sa ma riešiť právnou úpravou styku rodičov s ich maloletými deťmi, je to neoddeliteľnou súčasťou rodičovských práv a práv dieťaťa upravených v zákone o rodine. Zákon zasahuje do úpravy styku rodičov s dieťaťom len v špecifických, neštandardných situáciách, a to najmä v prípadoch, keď rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú; ide najmä o prípad rozvodu manželov s maloletými deťmi. Právna úprava v čl. I § 25 ods. 1 zákona o rodine pripúšťa, že rodičia sa môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom aj pred vyhlásením rozhodnutia, ktorým sa rozvádza manželstvo.

Zákon preferuje dohodu rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom. O styku rodičov s maloletým dieťaťom rozhodne súd vtedy, ak sa rodičia o tejto otázke nedohodnú.

Zákon nepredpisuje rodičom obsah dohody o úprave ich styku s maloletým dieťaťom a nepredpisuje pre túto dohodu žiadne náležitosti a neukladá ani žiadne obmedzenia, ako ani nepredpisuje obsah výroku rozhodnutia súdu, ktorým tento rozhodne o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom, a ani ho iným spôsobom v jeho rozhodovaní o tejto otázke nijako neobmedzuje.

(Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky zo 6. júla 2006, sp. zn. PL. ÚS 26/2005)

Znenie dohody musí byť určité, aby jej plnenie v prípade rozporov bolo možné vynútiť.

Dohoda je potrebná rodičov o styku s dieťaťom  vtedy, keď rodičia dieťaťa  sa rozvedú, rozídu , nežijú spolu v jednej domácnosti.

Podstatnou dohody o styku s maloletým dieťaťom je:
– identifikácia rodičov a maloletého
– u maloletých detí určenie, ktorý z rodičov má maloletého v osobnej starostlivosti a vymedzenie styku druhého rodiča s maloletým

Tento styk musí byť presne definovaný:
– určenie miesta, času a dňa prevzatia dieťaťa
– určenie miesta, času a dňa odovzdania dieťaťa

  • * Nemôže teda znieť neurčito, že rodičia sa dohodli na neobmedzenom styku s maloletým. 
    * Skutočný styk môže prebiehať aj ústnou dohodou, no znenie dohody musí byť určité, aby v prípade porušenia tejto dohody bolo možné dohodu vykonať aj núteným výkonom.

Rodičia si môžu dohodu upraviť počas konania o rozvode, alebo kedykoľvek neskôr. V prípade, ak rodičia uzatvoria dohodu počas konania o rozvode, stane sa dohoda súčasťou rozsudku o rozvode.
Súd o styku teda rozhodovať nebude, iba do rozsudku zakomponuje dohodu rodičov. V prípade, ak súd posúdi dohodu rodičov ako nepriaznivú a nevyhovujúcu pre dieťa, rozhodne o styku dieťaťa s rodičmi autoritatívny rozsudkom.
Okrem záujmov dieťaťa by mal súd rovnako skúmať aj jeho názor na dohodu. Súd dohodu dieťaťu riadne vysvetliť a aplikovať na každodenný život a následne zistiť názor dieťaťa. Samozrejme, ak to je primerané rozumovej a vôľovej vyspelosti maloletého dieťaťa (neviaže sa na žiaden vek).

Dohoda uzatvorená po právoplatnom rozvode manželstva taktiež podlieha schváleniu zo strany súdu. Príslušným je súd v obvode ktorého ma maloletý svoj trvalý pobyt, alebo kde má maloleté dieťa obvyklý  pobyt.

Takúto dohodu je potrebné vyhotoviť a môžte mimosúdne potvrdiť prostredníctvom mediátora.

V prípade bránenia kontaktu je možnosť privolať na asistenciu políciu, marenie kontaktu. Pokiaľ to trvá dlhodobo je potrebné požiadať súdne.

 

Zdroj: www.etrend.sk/eshop/vzory-zmluv/dohoda-o-styku-s-dietatom.html

Autorka Dagmar Dureckova