Dieťa nie je vec

NRSR: Teším sa schváleniu novely zákona o veterinárnej starostlivosti, že „zviera nieje vec“. Oveľa viac by ma však potešila úprava, apriori dodržiavanie základných legislatívnych krokov zákona 160/2015 zz, kedy „dieťa nebude brané ako vec, ale ako mysliaca, citlivá živá bytosť „. Kedy bude plne rešpektované právo dieťaťa. Kedy najvyššie záujmy maloletých detí budú i v legislatívnej praxi nariadené nad záujmami oboch rodičov. Deti a ich potreby a želania musia byť v súdnej praxi plne rešpektované a musia byť nielen vypočuté, ale i počuté.

Deklarácia práv dieťaťa a dohovor o právach dieťaťa a jej základné princípy zakotvené v ústave SR ako rešpektovanie a prihliadanie na názor dieťaťa, právo na právnu istotu sa na Slovensku hrubo nedodržuje, čo ma fatálne následky na deti ich fyzický a duševný vývoj. Nebudme ľahostajní a nedovoľme deti drakonicky odoberať od zverenej osoby, rodiča, kde sa cíti bezpečne a komfortne len preto, že zákon nariaďuje zabezpečenie vykonania styku s oboma rodičmi, len preto aby nebránil právam druhého rodiča. Samotný výkon rozhodnutia nieje možné vykonať násilím, či násilným odobratím od rodiča prostredníctvom vyššieho súdneho úradníka.

Rešpektujme práva dieťaťa na slobodné rozhodnutie. Taktiež apelujem, že súdy by mali klásť omnoho vyššiu pozornosť tomu, prečo dieťa styk s druhým rodičom nechce vykonávať než nepodložený úsudok súdu, že oprávnený rodič je neschopný dieťa na styk s druhým rodičom pripraviť. Pripadne finančne trestať a zasahovať sankciami na oprávneného rodičia, za to, že styk nebol vykonaný. Milujúci rodič vždy bude počúvať želanie a individuálny názor svojho dieťaťa a tak by mali k samotnej problematike i citlivo pristupovať samotné súdy. Pre hospodárnosť súdov a zjednodušenú interpretáciu, že dieťa je manipulované oprávneným rodičom súdy spory odstraňujú fatálnymi uzneseniami, ktoré nekorešpondujú s najvyššími záujmami maloletých detí… Nebudme ľahostajní, deti sú naša budúcnosť…

Autor ML