Lúč pre Dieťa sa zúčastnil slávnostnej konferencie, ktorá pripomenula 30. výročie Dohovoru o právach dieťaťa

Rezort spravodlivosti spolu so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Justičnou akadémiou SR pripravili slávnostnú konferenciu v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti SR v Omšení pri príležitosti 30. výročia platnosti Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Záštitu nad ňou prebral minister spravodlivosti Gábor Gál. 

Konferencia Dohovoru a právach Dieťaťa bola veľmi dôležitá pre všetkých zúčastnených. Naša organizácia Lúč pre Dieťa sa zúčastnila v zastúpení predsedu Dagmar Dureckovej, asistentky Bc. Andrei Sopuskovej, sekretár Ing. Jaroslav Durecko.

Medzi účastníkmi boli aj zahraničný účastníci. Česká senátorka Jitka Chalánková sa vo svojej práci v parlamente venuje oblasti sociálnych vecí, rodinnej politike a problematike starostlivosti o ohrozené deti. A v marci roku 2014 prvý raz v poslaneckej snemovni ČR predniesla interpeláciu, v ktorej upozornila na praktiky nórskej sociálnej služby Barnevern. Odvtedy je pre pani senátorku Chalánkovú tento problém prioritou. 

Zo Spojených Kráľovstiev, Helen Newman, sa stretávala v praxi s nerovnosťou, ktorú zažili cudzinci zo strany niektorých organizácií pôsobiacich v rámci anglického právneho systému. V tomto právnom systéme je často etnicita, kultúra a národná príslušnosť nepochopená a často ignorovaná. 

Marie-Claire Sparrow je nositeľka ceny Legion d‘ Honneur. Marie-Claire hrdinsky vystupovala vo viacerých prípadoch pred anglickým odvolacím súdom. V prípade, kde bola požiadaná zastupovať pro bono slovenských rodičov, si zažila nepríjemnosti a útoky zo strany sudcu spravodajcu za to, že si dovolila podať odvolanie. 

Roger Kiska vystupoval vo viacerých prípadoch pred ESĽP, keď došlo k nespravodlivému odlúčeniu detí od ich rodín vedených proti  Francúzku, Spojenému kráľovstvu, Nemecku, Nórsku a Švédsku. Aktuálne zastupuje rodiny v dvoch prípadoch: Bodnáriu proti Nórsku a Williams proti Spojenému kráľovstvu.

Ruby Harrold-Claesson bola pozvaná do viacerých európskych krajín, Nového Zélandu a Jamajky, aby poskytla konkrétne informácie a varovala pred inšpirovaním sa škandinávskou politikou. Vyhrala tri prípady na ESĽP.

Počas konferencie sme prehĺbili našu spoluprácu a nadviazali nové kontakty k lepšej kvalitnejšej poradenskej službe.

Všetkým týmto významným osobnostiam zo zahraničia Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Asociácia rodinných sudcov udelila ocenenie za „mimoriadnu statočnosť, súcit a humanitárnu angažovanosť za práva detí nebyť oddelené od svojich rodičov“ podľa článku 9 Dohovoru o právach dieťaťa.

Zdroj: http://www.justice.gov.sk/Stranky/aktualitadetail.aspx?announcementID=2605&fbclid=IwAR3dtD8PqCmAaldxIW7f9V7szV2RoBhD6iM6amsn1LJHDIJHcaeMUyuVmpo

Autorka : Dagmar